Disclaimer

Wettelijke info :

Deze website en de daaraan gekoppelde domeinnaam zijn eigendom van WINSOL. Door het loutere gebruik en de raadpleging van deze site, aanvaardt de gebruiker kennis te hebben genomen van huidige voorwaarden en de exclusieve toepasbaarheid ervan te aanvaarden.

Intellectuele eigendomsrechten :

De inhoud van deze website kan beschermd zijn door een of meerdere intellectuele eigendomsrechten. De raadpleging van deze site en zijn inhoud is uitsluitend toegestaan voor een privé gebruik en buiten elke commerciële aanwending. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, is het de gebruiker niet toegestaan de inhoud van deze site op enige wijze of enige drager te reproduceren (met uitzondering van technisch noodzakelijke reproducties voor de raadpleging van de site) of over te gaan tot publieke mededeling ervan. Waar reproductie is toegestaan, is de gebruiker ertoe gehouden de grenzen gesteld aan dit gebruik strikt te eerbiedigen en in ieder geval steeds te voorzien in een duidelijke bronvermelding en adequate eigendomsnotities.

Aansprakelijkheid :

Niettegenstaande aan de inhoud van de site de meeste zorg is besteed, worden de materialen, info en diensten op deze site als dusdanig (“as is”) geleverd, zonder enige (zelfs impliciete) garantie met betrekking tot de juistheid, verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-overtreding van enig recht van derden, inclusief intellectuele eigendomsrechten van derden. De materialen en diensten op deze site kunnen gedateerd zijn en niet meer overeenkomen met de actuele gegevens. Alle vermelde eigenschappen of prijzen worden informatief weergegeven zonder enige verbintenis.

Merken, handelsnamen & vennootschapsnamen :

Alle product- en bedrijfsnamen, diensten- of warenmerken, handelsnamen en vennootschapsnamen, logo’s en beelden vermeld op deze site kunnen beschermd zijn onder het auteursrecht, merkenrecht, handelsnaamrecht, vennootschapsrecht of enig ander recht en dienen als dusdanig behandeld te worden.

Koppeling naar andere websites die geen eigendom van Winsol zijn:

Koppelingen op deze site die verwijzen naar andere sites hebben enkel tot doel u verder te informeren. WINSOL is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor de informatie op welke wijze dan ook aangeboden op deze sites. Als u besluit gebruik te maken van deze links doet u dit op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen risico.

Winsol respecteert uw privacy:

WINSOL hecht veel belang aan de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers en respecteert de richtlijnen inzake GDPR. Raadpleeg het document in bijlage om hier meer over te weten.

Meer over de Winsol Privacy Policy

Klachten en geschillenregeling :

Door het loutere gebruik en de raadpleging van deze site aanvaardt de gebruiker elk geschil te onderwerpen aan de exclusieve rechtsmacht van het arrondissement waar de maatschappelijke zetel van WINSOL is gevestigd. Het Belgisch recht, met uitsluiting van het Belgisch internationaal privaatrecht, zal daarbij steeds exclusief van toepassing zijn.